prišauti

prišauti
prišáuti 1. tr. NdŽ šaunant pasiekti: Zuikį prišáuti negalėjau – tolie bėgo Šts. Briedis taip yra baugus, kad niekaip neprieisi, kiek prišauti gali Blv.
prišaunamaĩ adv. NdŽ: Prišaunamai yr Als. prišautinaĩ adv. NdŽ. | refl. NdŽ.
2. tr. Š, NdŽ šaunant pribaigti, nužudyti: Buvo senas šunynas, da koją kas nusukė, tai ėmiau jį i prišavaũ Ml. 3. tr. pašauti: Šavo i prišãvo kiškeliui koją Ml. 4. tr. Š, NdŽ, Dkk, Ds, Sv, Ut, Klt, Ldk, Vp, Up, Kv prie senų batų aulų prisiūti naujas galvas: Batus prišáuti J. Prišãvo naujas galvas, ir dabar visai geri batai Užp. Kažno, ar beapsmoka prie šitų aulų prišáut naujas priešavas Vžns. | refl. tr. NdŽ. 5. tr. NdŽ prikišti pilną (kepalų): Aš kad kepu, tai man kad pilną pečių bakanų prišáut Ds. Pilnas pečius prišáutas bakanų Paį. 6. tr. primušti (muštuvais): Labiau prišau (prišauk), ba audeklas bus palaidas kai tinklas Ml. 7. tr. prijungti, pridurti: Pribrukau ataudų ir prišóviau kuo pakliuvo Nm. 8. tr. Alks uždaryti, užsklęsti: Prišóviau duris, klausau – šuva loja Brš. 9. tr. Dr pridėti, primokėti: Pryšóvė penkiasdešim rublių, i tiek Vn. 10. tr. sumokėti, sukišti kokią sumą: Ka prišáus kelias dešimtis litų, tuokart žinos palaidą šunį laikyti Vvr. Nemažai prišóvė [baudos] End. 11. intr. Š, NdŽ sparčiai priartėti, prilėkti: Kaip šaut prišóvėm prie Petro kiemo Kp. 12. intr. NdŽ prigerti svaiginamųjų gėrimų. | refl. NdŽ. 13. tr. ppr. part. praet. kvaištelėjęs: Daug iš prišáuto nenorėk Žal. \ šauti; apšauti; atšauti; dašauti; įšauti; iššauti; nušauti; pašauti; paršauti; peršauti; piešauti; prašauti; prišauti; sušauti; užšauti; paužšauti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • piešauti — (dial.) žr. prišauti 9: Pyšauk ir tu kokį pusrublį Prk. šauti; apšauti; atšauti; dašauti; įšauti; iššauti; nušauti; pašauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšauti — tr. 1. LVI129, KŽ daugelį ar visus nušauti: Galia su palemiotu (kulkosvaidžiu) duot ir apšaut visus RdN. 2. KŽ, Vlk, Rdm sudrėkinti, išmušti, išpilti (apie prakaitą): Apšauja visą prakaitas A1884,134. Nat prakaitas mane apšovė, kap itep pasakė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšauti — 1. tr., intr. K, Š, Rtr, LVI200 iki kurios vietos atleisti kulką, pabūklo sviedinį ir pan.: Jau prūsas iki čia atšauja Alvt. Strielba atšãvo ir vietoj žmogų nušavo Dr. Granatų atšauta tapė i prie mūsų, bet nušautų nebuvo Plšk. Vienam vyrui toks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dašauti — ×dašauti (hibr.) 1. intr. paleisti kulką iki numatytos vietos: Šoviau in kiškį, ale nedašoviau Klvr. 2. tr. ppr. part. praet. su neiginiu ne nevisprotis: Jis lyg ir nedašautas Brt, Plv. šauti; apšauti; atšauti; dašauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššauti — 1. tr., intr. R, MŽ, Sut, N, M, Š, L, Rtr, KŽ paleisti kulką, sviedinį, strėlę iš šaunamojo ginklo (šautuvo, pabūklo, lanko): Ižšauju SD420. Iššauju pūčką, strėlą R9, MŽ12. Iššauju kulką iš pūčkos K. Šūvį vieną iššoviau J. Iššauti į viršų NdŽ.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušauti — 1. tr. R MŽ, Sut, N, K, M, L, LL296, Š, Rtr, KŽ šūviu nužudyti, atimti gyvybę: Jūsų brolelį mūšy nušovė NdŽ. Matom, ka nušautas kareivelis gulia Klk. Vedu bijov sakyti, ka nenušaũtum Als. Per karą tik tik nenùšavė Adm. Ir nušaut buvau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paršauti — 1. tr. K, KII92, Rtr, NdŽ, KŽ šūviu partrenkti, parblokšti, nušauti. 2. intr. Š, NdŽ, Bt, Kin greitai pareiti, parbėgti, parlėkti: Paršaus numo, kaip gerai išalks Krš. Būtumi be marškinių numie paršãvęs KlvrŽ. Vidurė[je] nakties paršãvo iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paužšauti — (dial.) tr. baigti viską išausti: Ik Velykai reikia stovus paužšautie Lz. šauti; apšauti; atšauti; dašauti; įšauti; iššauti; nušauti; pašauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašauti — 1. tr. R, MŽ, N, Sut, M, L, LL155, S, Rtr, KŽ šūviu sužeisti: Pašovė jis koją kiškiui J. Pašauju paukštį K. Paukštis su pašautaĩs sparnais NdŽ. Nuėjęs į krūmus žiūri – kareivis guli pašautas Gdr. Koja jam pašauta (n.) Pb. Ma[no] mamą pàšavė,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peršauti — K, paršauti M 1. tr., intr. N, L, LL191, Rtr, Š, NdŽ, KŽ perverti kulka: Kraujis burbsi, smarkiai bėga nuo paršauto žmogaus J. Ans paršavo par pat vidurį kiškį J. Ranką peršavė, nepavaldo ir dabar Adm. Jug i mun y[ra] ranka paršauta, rumbai y[ra] …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”